Regulamin adopcji

WARUNKI ADOPCJI ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
W TORUNIU

§ 1
Zwierzęta mogą zostać wydane do adopcji:
1. osobie, która ukończyła 18 lat i może potwierdzić swoją tożsamość obowiązującym dokumentem;
2. dotychczasowemu właścicielowi w przeciągu 14 dni od daty przyjęcia, po udowodnieniu, że zwierzę jest jego własnością (książeczka zdrowia, szczepienie przeciwko wściekliźnie, zdjęcia) i uiszczeniu opłaty za pobyt zwierzęcia w schronisku;
3. nowemu właścicielowi po 14-dniowej kwarantannie.


§ 2
Zwierzęta wydawane są do adopcji tylko przez upoważnionego pracownika, po przeprowadzeniu z nowym właścicielem wywiadu, mającego na celu zorientowanie się na temat warunków, w jakich zwierzę będzie przebywało.

§ 3
Zwierzęta wydawane są wraz z wypisem zawierającym informacje o przeprowadzonych zabiegach
i szczepieniach profilaktycznych oraz z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.


§ 4
Osoba adoptująca zwierzę ze schroniska podpisuje umowę adopcyjną i uiszcza opłatę adopcyjną, będącą formą darowizny. Wysokość darowizny sugeruje upoważniony pracownik i uzależnia ją od wykonanych na danym zwierzęciu zabiegów i szczepień.


§ 5
Schronisko nie wydaje zwierząt:
1. osobom niepełnoletnim,
2. osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
3. osobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami,
4. zwierząt chorych, szczennych suk i kotek, szczeniąt i kociąt przed ukończeniem 7 tygodnia życia,
nie dotyczy dawnych opiekunów.

§ 6
Zwierzęta, które nie ukończyły 5 miesiąca życia, mogą zostać wydane do adopcji z pominięciem 14-dniowej kwarantanny, jeśli badanie kliniczne nie ujawniło objawów klinicznych choroby.


§ 7
Dopuszcza się wydawanie zwierząt chorych przedstawicielom współpracujących ze schroniskiem organizacji, których celem statutowym jest ochrona praw zwierząt.

§ 8
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli
przed i po adopcji zwierzęcia.

Sponsorzy

Akcja specjalna

Ostatnio przyjęte